Poistenie majetku

Spoločne budujeme silnejšiu budúcnosť

Poistenie majetku

Mať poriadne zabezpečený majetok, to nie sú len bezpečnostné dvere alebo ceduľa “POZOR ZLÝ PES". Zlodeja ešte možno odplaší, ale živelné pohromy asi štekotom nezaženie.

Nenechávajte nič na náhodu a poistite si majetok u nás.


Načo je určené poistenie majetku?

Poistenie majetku je určené na ochranu:
 • pred neočakávanými udalosťami, ktoré by mohli ohroziť váš majetok,                                                                                                                                       
 • pred škodami, ku ktorým môže dôjsť v súvislosti s vlastníctvom nehnuteľnosti, prípadne pri bežnej činnosti v občianskom živote vo vzťahu k poškodenému – tretej osobe


Čo patrí pod poistenie majetku?

Majetok vo vlastníctve poisteného a/alebo členov domácnosti uvedený v poistnej zmluve. V rámci poistnej zmluvy je potrebné:

 • poistenie bytu a rodinného domu,
 • poistenie domácnosti.

Poistenie nehnuteľnosti (domu) zahŕňa aj nasledujúce ostatné stavby vo vlastníctve poisteného, nachádzajúce sa na mieste poistenia – oplotenie, spevnené plochy, chodník, terasa, studňa, žumpa, septik.

Ďalej môžu byť výberovo poistené:

 • garáž, prípadne garážové státie,
 • ostatné stavby,
 • stavebné a montážne stroje,
 • stavebné a montážne zariadenia
 • náhrobné pomníky v nájme poisteného,
 • rastliny a stromy,
 • elektronika a elektrospotrebiče v rámci domácnosti na riziká skrat, prepätie a indukcia,
 • zodpovednosť za škodu vyplývajúcu z vlastníctva nehnuteľnosti,
 • zodpovednosť za škodu spôsobenú členmi domácnosti,
 • zodpovednosť nájomníkov,
 • zodpovednosť za prenajaté veci.

Asistenčné služby, napríklad v prípade technickej havárie, zablokovania zámkov, zabuchnutia dverí, dezinsekcia a deratizácia, servis domácich elektrospotrebičov, stráženie miesta poistenia a iné.

Majetok je možné poistiť vo forme výberu z rôznej kombinácie rizík. Dojednaná kombinácia rizík je uvedená v poistnej zmluve. Rovnako v nej nájdete aj špecifikáciu poisteného majetku.

Čo nepatrí pod poistenie majetku?

 • motorové vozidlá alebo iné dopravné prostriedky s prideleným evidenčným číslom,
 • fóliovníky, skleníky, pozemky (okrem poistených ako Záhrada),
 • opustené, schátrané a neudržiavané stavby a hnuteľný majetok, ktorý sa v nich nachádza,
 • náklady na údržbu poistených vecí, ich náhradné diely potrebné pri údržbe,
 • následné škody všetkého druhu (pokuty, penále a pod.).

V prípade poistenia zodpovednosti:

 • škoda manželovi/manželke, príbuzným v priamom rade, súrodencom, osobám, ktoré žijú v spoločnej domácnosti s poisteným,
 • škoda vzniknutá pri vykonávaní stavebných prác vyžadujúcich stavebné povolenie,
 • prevádzka motorového vozidla,
 • čistá finančná škoda.